โรงเรียนไชยะวิทยา

หมู่ที่ 5 บ้านท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679196

LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อำนวยการ

นายภูวนาถ แสงนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไชยะวิทยาเดิมเรียกว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชัย 1 ไชยะวิทยา”
เปิดทำการสอนครั้งแรวันที่ 24 กันยายน 2474 โดยราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย ได้ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น และได้มอบให้แก่ทางราชการคณะกรรมการอำเภอ ศรีสัชนาลัยได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ อาคารเรียนชั่วคราวเป็นลักษณะเสาไม้แก่นมุงหญ้าคา ไม่มีพื้น ไม่มีฝา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 65 คน ครู 1 คน โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ตำบลศรีสัชนาลัย ซึ่งต้องข้ามน้ำโดยเรือทำให้ลำบากในการเดินทางไปโรงเรียนเพราะมีแม่น้ำยมขวางกั้นไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ
เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนไม่สามารถใช้เป็นสถานที่เรียนได้ ทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือทางการศึกษา และราษฎรหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ได้ให้ความช่วยเหลือร่วมมือก่อสร้างอาคารเรียนถาวร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้น 600 บาท ที่ดินโรงเรียนได้รับการบริจาคและซื้อเพิ่มเติมบ้าง รวม 4 ไร่ 2 งาน อาคารเป็นแบบพิเศษ มีมุขหน้า มุขหลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร เสาและพื้นเป็น ไม้แก่น เป็นห้องโถงไม่กั้นห้อง ยกพื้นสูง มุงสังกะสี มีฝาโดยรอบ มีเพดานและประตูหน้าต่างพร้อม
ต่อมาปี พ.ศ. 2504 ทางราชการอนุมัติค่าใช้สอย เป็นเงิน 10/000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่ม 2 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2508 ทางราชการได้อนุมัติเงินค่าใช่สอยเพื่อซ่อมแซมเสา 7 ต้น เป็นเงิน 1/000 บาท และคณะครูบริจาคร่วมสมทบซ่อมแซมบันได จำนวน 500 บาท
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2512 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายแบบไม่บังคับเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยต้นสังกัดในขณะนั้น อนุมัติงบประมาณ 250/000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นอาคารสำหรับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งสร้างในที่ดินใหม่ (ที่ดินที่อยู่ปัจจุบัน) เพราะที่ดินโรงเรียนเดิมอยู่ในตลาดคับแคบไม่พอที่ขยายบริเวณออกไปได้

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ งานอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม พัฒนาบุคลากร สื่อฯ เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2556

พันธกิจ

อ่านเขียนได้ดี สานสัมพันธ์ไมตรีชุมชนด้วยดนตรี