โรงเรียนไชยะวิทยา

หมู่ที่ 5 บ้านท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679196

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายภูวนาถ แสงนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายนพดล ศิริจรรยา ครู ชำนาญงาน
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุนิสา แดนสุวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววัชรินทร์ รัตนนิลอมร ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางพรพิไล ปันแดน ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางกำไร สนั่นเสียง ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสีแพร แสงเงิน ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางอัมพวา อบเชย ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกนกพร อินดี ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางปิยมาศ สงธนู ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมณีรัตน์ ขอนทอง ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไพศาล วงษ์ราช ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวณัฐพร อมรวัฒนานุกูล ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางเมษา ศาสตร์นิยม ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุกัลยา คงมา ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายพยุงศักดิ์ แสนคำ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวเพ็ญศรี สีบัว ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวศศิวิมล วงค์คำเทพ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชฎายุนันท์ สุขกันต์ ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายภานุวัฒน์ รอดใหม่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายศราวุธ ปานประยูร ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นายอนุสรณ์ ธิกรณ์ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายชยวัฒน์ วงศ์จันทรมณี ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

บทความล่าสุด